Boekingsvoorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • vakantieverblijf: camperplaats, camperdraaiplaats, appartement, e.d.; 
  • ondernemer: Nuuverstee; 
  • recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
  • verblijfsperiode: periode van tenminste één dag en ten hoogste drie maanden in een kalenderjaar;
  • gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf; 
  • klachtenprotocol:  procedure voor het melden en afhandelen van klachten.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen verblijfsperiode.

De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal. 

 

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid 

De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren, waarbij de voorwaarden van het nutsbedrijf leidend zijn, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. 

De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is. 

Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

 

Artikel 4: Onderhoud en aanleg 

De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein en het vakantieverblijf in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 

 

Artikel 5: Prijs en prijswijziging 

De overeengekomen prijs voor de appartementen is inclusief de kosten van gebruik van schoonmaakkosten, gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.

Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend. 

 

Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één maand worden aangegaan 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht. 

Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden. 

 

Artikel 7: Betaling 

De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 

Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, meinachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4. 

Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen. 

 

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging 

De recreant heeft het recht om de boeking op elk moment voor de ingangsdatum van het verblijf kosteloos te annuleren. Om de annulering geldig te maken, moet de recreant de annulering via e-mail versturen naar het vastgestelde contactadres. 

Na ontvangst van de annulerings-e-mail zal de annulering zo snel mogelijk verwerkt worden. Er zullen geen annuleringskosten of administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Gedragsregels 

Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven. 

De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels. 

Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen. 

De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend. 

De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00. 

 

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst 

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode. 

 

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie 

Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten. 

Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen. 

Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen. 

 

Artikel 13: Ontbinding 

Indien het gehuurde vakantieverblijf buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de recreant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van het vakantieverblijf of het tijdelijk buiten gebruik zijn van het vakantieverblijf aan de ondernemer is toe te rekenen kan de recreant schadevergoeding eisen. 

Indien mogelijk kan de ondernemer de recreant een gelijkwaardig vervangend vakantieverblijf tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de recreant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van het vervangende vakantieverblijf. 

 

Artikel 14: Gebruik door derden 

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik gegeven plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

 

Artikel 15: Incassokosten 

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 16: Wijzigingen 

Wijzigingen in de voorwaarden kunnen uitsluitend door de directie van Nuuverstee worden aangebracht. Dit betekent dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.